Tiếng Việt

Quản lý thông tin điện tử-một môn học cần được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin-Thư viện trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn

Quản lý thông tin điện tử-một môn học cần được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin-Thư viện trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn
Tiêu đề:

Quản lý thông tin điện tử-một môn học cần được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin-Thư viện trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn