Tiếng Việt

Giới thiệu: Vài nét chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin Thư viện ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ (nay là trường Đại học KHXH &NV thuộc ĐHQG Hà Nội) (1973-2001)

Giới thiệu: Vài nét chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin Thư viện ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ (nay là trường Đại học KHXH &NV thuộc ĐHQG Hà Nội) (1973-2001)
Tiêu đề:

Giới thiệu: Vài nét chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin Thư viện ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ (nay là trường Đại học KHXH &NV thuộc ĐHQG Hà Nội) (1973-2001)