Tiếng Việt

Cải tiến phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin-Thư viện trong các trường Đại học Việt Nam

Cải tiến phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin-Thư viện trong các trường Đại học Việt Nam
Tiêu đề:

Cải tiến phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin-Thư viện trong các trường Đại học Việt Nam