Tiếng Việt

Công tác đào tạo cán bộ thư viện thông tin ở Việt Nam: hiện trạng và một số ý kiến đề xuất

Công tác đào tạo cán bộ thư viện thông tin ở Việt Nam: hiện trạng và một số ý kiến đề xuất
Tiêu đề:

Công tác đào tạo cán bộ thư viện thông tin ở Việt Nam: hiện trạng và một số ý kiến đề xuất