Tiếng Việt

Một vài nhận xét về khổ thơ trong thơ mới 7 chữ tiếng Việt trên tư liệu " Gửi hương cho gió" của Xuân Diệu và "Từ ấy" của Tố Hữu

Một vài nhận xét về khổ thơ trong thơ mới 7 chữ tiếng Việt trên tư liệu " Gửi hương cho gió" của Xuân Diệu và "Từ ấy" của Tố Hữu
Tiêu đề:

Một vài nhận xét về khổ thơ trong thơ mới 7 chữ tiếng Việt trên tư liệu " Gửi hương cho gió" của Xuân Diệu và "Từ ấy" của Tố Hữu