Tiếng Việt

"Chiến lược và giải pháp dành cho giáo dục đại học chất lượng vì tính cạnh tranh toàn cầu: (1) Tăng cường hiệu quả học tập (2) Đề xướng và duy trì đổi mới giáo dục"

"Chiến lược và giải pháp dành cho giáo dục đại học chất lượng vì tính cạnh tranh toàn cầu: (1) Tăng cường hiệu quả học tập (2) Đề xướng và duy trì đổi mới giáo dục"
Tiêu đề:

"Chiến lược và giải pháp dành cho giáo dục đại học chất lượng vì tính cạnh tranh toàn cầu: (1) Tăng cường hiệu quả học tập (2) Đề xướng và duy trì đổi mới giáo dục"