Tiếng Việt

Áp dụng ISO 9000 trong lĩnh vực dịch vụ hành chính - Một hướng đi mới trong công cuộc cải cách hành chính ở nước ta hiện nay.

Áp dụng ISO 9000 trong lĩnh vực dịch vụ hành chính - Một hướng đi mới trong công cuộc cải cách hành chính ở nước ta hiện nay.
Tiêu đề:

Áp dụng ISO 9000 trong lĩnh vực dịch vụ hành chính - Một hướng đi mới trong công cuộc cải cách hành chính ở nước ta hiện nay.