Tiếng Việt

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nguyên tắc "Lý luận liên hệ với thực tế" trong nghiên cứu, học tập lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nguyên tắc "Lý luận liên hệ với thực tế" trong nghiên cứu, học tập lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin
Tiêu đề:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nguyên tắc "Lý luận liên hệ với thực tế" trong nghiên cứu, học tập lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin