Tiếng Việt

Các cấp độ nghiên cứu pháp luật và những vấn đề đặt ra cho xã hội học pháp luật trong lộ trình đổi mới đào tạo luật học nưóc nhà

Các cấp độ nghiên cứu pháp luật và những vấn đề đặt ra cho xã hội học pháp luật trong lộ trình đổi mới đào tạo luật học nưóc nhà
Tiêu đề:

Các cấp độ nghiên cứu pháp luật và những vấn đề đặt ra cho xã hội học pháp luật trong lộ trình đổi mới đào tạo luật học nưóc nhà