Tiếng Việt

Đẩy mạnh đổi mới sắp xếp theo hướng nào để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước?

Đẩy mạnh đổi mới sắp xếp theo hướng nào để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước?
Tiêu đề:

Đẩy mạnh đổi mới sắp xếp theo hướng nào để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước?