Tiếng Việt

Economic theories related to forest conservation under international agreements and its implication to VietNam = Các thuyết kinh tế liên quan đến bảo vệ rừng theo các thoả thuận (hiệp định) quốc tế và đối sách (hàm ý) cho Việt Nam

Economic theories related to forest conservation under international agreements and its implication to VietNam = Các thuyết kinh tế liên quan đến bảo vệ rừng theo các thoả thuận (hiệp định) quốc tế và đối sách (hàm ý) cho Việt Nam
Tiêu đề:

Economic theories related to forest conservation under international agreements and its implication to VietNam = Các thuyết kinh tế liên quan đến bảo vệ rừng theo các thoả thuận (hiệp định) quốc tế và đối sách (hàm ý) cho Việt Nam