Tiếng Việt

Về nguồn gốc từ *U của âm O [Ɔ] tiếng Việt hiện đại

Về nguồn gốc từ *U của âm O [Ɔ] tiếng Việt hiện đại ScanGate documentScanGate documentScanGate document
Tiêu đề:

Về nguồn gốc từ *U của âm O [Ɔ] tiếng Việt hiện đại

ScanGate document

ScanGate document

ScanGate document