Tiếng Việt

About the provision of criminal liability exemption in the 1999 criminal law code of Vietnam = Về chế định miễn trách nhiệm hình sự trong bộ luật hình sự Việt Nam 1999

About the provision of criminal liability exemption in the 1999 criminal law code of Vietnam = Về chế định miễn trách nhiệm hình sự trong bộ luật hình sự Việt Nam 1999
Tiêu đề:

About the provision of criminal liability exemption in the 1999 criminal law code of Vietnam = Về chế định miễn trách nhiệm hình sự trong bộ luật hình sự Việt Nam 1999