Tiếng Việt

Ảnh hưởng của Ag lên tính chất điện và cấu trúc của vi mô của gốm siêu dẫn YBa2Cu3O7-8

Ảnh hưởng của Ag lên tính chất điện và cấu trúc của vi mô của gốm siêu dẫn YBa2Cu3O7-8
Tiêu đề:

Ảnh hưởng của Ag lên tính chất điện và cấu trúc của vi mô của gốm siêu dẫn YBa2Cu3O7-8