Tiếng Việt

A perspective on industrial development and industry - University cooperation in VietNam = Viễn cảnh phát triển công nghiệp và sự hợp tác giữa đại học - công nghiệp Việt Nam

A perspective on industrial development and industry - University cooperation in VietNam = Viễn cảnh phát triển công nghiệp và sự hợp tác giữa đại học - công nghiệp Việt Nam
Tiêu đề:

A perspective on industrial development and industry - University cooperation in VietNam = Viễn cảnh phát triển công nghiệp và sự hợp tác giữa đại học - công nghiệp Việt Nam