Tiếng Việt

Amphiphilic polyurethanes with a novel Peg-Containing chain extender (Part 1: Synthesis and characterization) = Polyuretan amphiphilic với hợp chất nối dài mạch chứa polyetylen glycol (Phần I: Tổng hợp và đặc trưng tính chất)

Amphiphilic polyurethanes with a novel Peg-Containing chain extender (Part 1: Synthesis and characterization) = Polyuretan amphiphilic với hợp chất nối dài mạch chứa polyetylen glycol (Phần I: Tổng hợp và đặc trưng tính chất)
Tiêu đề:

Amphiphilic polyurethanes with a novel Peg-Containing chain extender (Part 1: Synthesis and characterization) = Polyuretan amphiphilic với hợp chất nối dài mạch chứa polyetylen glycol (Phần I: Tổng hợp và đặc trưng tính chất)