Tiếng Việt

Bất đối hóa Toluen trên Zeolit HZSM-5 biến tính bằng SiO2 và xử lý hơi nước

Bất đối hóa Toluen trên Zeolit HZSM-5 biến tính bằng SiO2 và xử lý hơi nước
Tiêu đề:

Bất đối hóa Toluen trên Zeolit HZSM-5 biến tính bằng SiO2 và xử lý hơi nước