Tiếng Việt

Analysis and design of multimode interference coupler based racetrack resonators with the effects of higher order modes = Phân tích và thiết kế các bộ vi cổng hưởng dùng thiết bị giao thoa đa mode MMI có xét đến ảnh hưởng của các mode bậc cao

Analysis and design of multimode interference coupler based racetrack resonators with the effects of higher order modes = Phân tích và thiết kế các bộ vi cổng hưởng dùng thiết bị giao thoa đa mode MMI có xét đến ảnh hưởng của các mode bậc cao
Tiêu đề:

Analysis and design of multimode interference coupler based racetrack resonators with the effects of higher order modes = Phân tích và thiết kế các bộ vi cổng hưởng dùng thiết bị giao thoa đa mode MMI có xét đến ảnh hưởng của các mode bậc cao