Tiếng Việt

Ảnh hưởng của Polysaccharide chiết từ quả thể và sinh khối sợi nấm linh chi( Ganoderma Lucidum) nuôi trồng lên trọng lượng và thời gian sống thêm của chuột nhắt trắng Swiss mang u báng Sarcoma 180

Ảnh hưởng của Polysaccharide chiết từ quả thể và sinh khối sợi nấm linh chi( Ganoderma Lucidum) nuôi trồng lên trọng lượng và thời gian sống thêm của chuột nhắt trắng Swiss mang u báng Sarcoma 180
Tiêu đề:

Ảnh hưởng của Polysaccharide chiết từ quả thể và sinh khối sợi nấm linh chi( Ganoderma Lucidum) nuôi trồng lên trọng lượng và thời gian sống thêm của chuột nhắt trắng Swiss mang u báng Sarcoma 180