Tiếng Việt

Tổng hợp trimetylpheny ammoniclorua /C6H5N+ (CH3)3 /CL-

Tổng hợp trimetylpheny ammoniclorua /C6H5N+ (CH3)3 /CL-
Tiêu đề:

Tổng hợp trimetylpheny ammoniclorua /C6H5N+ (CH3)3 /CL-