Tiếng Việt

Mấy ý kiến về lũ đệ tứ ở Việt Nam

Mấy ý kiến về lũ đệ tứ ở Việt Nam
Tiêu đề:

Mấy ý kiến về lũ đệ tứ ở Việt Nam