Tiếng Việt

Đặc trưng dụng học của câu trần thuật có vị ngữ là động từ cầu khiến

Đặc trưng dụng học của câu trần thuật có vị ngữ là động từ cầu khiến
Tiêu đề:

Đặc trưng dụng học của câu trần thuật có vị ngữ là động từ cầu khiến