Tiếng Việt

Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam = Discussion about the concept of Vietnamese entrepreneur

Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam = Discussion about the concept of Vietnamese entrepreneur
Tiêu đề:

Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam = Discussion about the concept of Vietnamese entrepreneur