Tiếng Việt

Corporate governance and its impact on the performance of firms in emerging countries : The evidence from Vietnam = Quản trị công ty và ảnh hưởng đối với hoạt động của các doanh nghiệp ở những nền kinh tế mới nổ i: Minh chứng từ Việt Nam

Corporate governance and its impact on the performance of firms in emerging countries : The evidence from Vietnam = Quản trị công ty và ảnh hưởng đối với hoạt động của các doanh nghiệp ở những nền kinh tế mới nổ i: Minh chứng từ Việt Nam
Tiêu đề:

Corporate governance and its impact on the performance of firms in emerging countries : The evidence from Vietnam = Quản trị công ty và ảnh hưởng đối với hoạt động của các doanh nghiệp ở những nền kinh tế mới nổ i: Minh chứng từ Việt Nam