Tiếng Việt

Khai thác chung nghề cá châu Phi - Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam = Joint development on fishery in Africa - Some experiences for Vietnam

Khai thác chung nghề cá châu Phi - Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam = Joint development on fishery in Africa - Some experiences for Vietnam
Tiêu đề:

Khai thác chung nghề cá châu Phi - Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam = Joint development on fishery in Africa - Some experiences for Vietnam