Tiếng Việt

Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính Việt Nam (Một số vấn đề có tính phương pháp luận, định hướng nghiên cứu) = Protection of human rights, civil rights in administrative law of Vietnam (methodological issues and researching direction)

Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính Việt Nam (Một số vấn đề có tính phương pháp luận, định hướng nghiên cứu) = Protection of human rights, civil rights in administrative law of Vietnam (methodological issues and researching direction)
Tiêu đề:

Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính Việt Nam (Một số vấn đề có tính phương pháp luận, định hướng nghiên cứu) = Protection of human rights, civil rights in administrative law of Vietnam (methodological issues and researching direction)