Tiếng Việt

Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự = Discussion on principles for settling civil matters in criminal cases

Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự = Discussion on principles for settling civil matters in criminal cases
Tiêu đề:

Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự = Discussion on principles for settling civil matters in criminal cases