Tiếng Việt

Luật tố tụng hình sự Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền - vấn đề pháp điển hóa lần thứ ba = Criminal procedures Law of Vietnam in the stage of building rule of law state - the issues of the third codification

Luật tố tụng hình sự Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền - vấn đề pháp điển hóa lần thứ ba = Criminal procedures Law of Vietnam in the stage of building rule of law state - the issues of the third codification
Tiêu đề:

Luật tố tụng hình sự Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền - vấn đề pháp điển hóa lần thứ ba = Criminal procedures Law of Vietnam in the stage of building rule of law state - the issues of the third codification