Tiếng Việt

Áp dụng hoạt động thuyết trình để nâng cao chất lượng dạy - học các môn lý thuyết cho sinh viên ngoại ngữ = Using Presentation to Enhance the Quality of Teaching and Learning Theoretical Disciplines for Students of Foreign Languages

Áp dụng hoạt động thuyết trình để nâng cao chất lượng dạy - học các môn lý thuyết cho sinh viên ngoại ngữ = Using Presentation to Enhance the Quality of Teaching and Learning Theoretical Disciplines for Students of Foreign Languages
Tiêu đề:

Áp dụng hoạt động thuyết trình để nâng cao chất lượng dạy - học các môn lý thuyết cho sinh viên ngoại ngữ = Using Presentation to Enhance the Quality of Teaching and Learning Theoretical Disciplines for Students of Foreign Languages