Tiếng Việt

Chiến trường gần đến chiến trường xa

Chiến trường gần đến chiến trường xa
Tiêu đề:

Chiến trường gần đến chiến trường xa