Tiếng Việt

Tác phẩm ký : Ký sự Cao Lạng. Gặp Bác. Quốc dân đón Hồ Chủ Tịch ở Pháp về: Mẩu chuyện bên đường sắt. Hồ Chủ Tịch năm nay. Chiến dịch Cao Lạng: Đời lệnh cụ Hồ ....

Tác phẩm ký : Ký sự Cao Lạng. Gặp Bác. Quốc dân đón Hồ Chủ Tịch ở Pháp về: Mẩu chuyện bên đường sắt. Hồ Chủ Tịch năm nay. Chiến dịch Cao Lạng: Đời lệnh cụ Hồ ....
Tiêu đề:

Tác phẩm ký : Ký sự Cao Lạng. Gặp Bác. Quốc dân đón Hồ Chủ Tịch ở Pháp về: Mẩu chuyện bên đường sắt. Hồ Chủ Tịch năm nay. Chiến dịch Cao Lạng: Đời lệnh cụ Hồ ....