Tiếng Việt

A new method for the study of nutrient translocation along jungal hyphae = Một phương pháp mới dùng cho việc nghiên cứu sự vận chuyển vật chất trong sợi nấm

A new method for the study of nutrient translocation along jungal hyphae = Một phương pháp mới dùng cho việc nghiên cứu sự vận chuyển vật chất trong sợi nấm
Tiêu đề:

A new method for the study of nutrient translocation along jungal hyphae = Một phương pháp mới dùng cho việc nghiên cứu sự vận chuyển vật chất trong sợi nấm