Tiếng Việt

Tuyển tập công trình khoa học của Hội nghị toàn quốc lần II về xác suất thống kê : Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy = Proceedings of the second National conference on probability & statistics : Research, applications and training. Ba Vì - Hà Tây, 02-04/11/2001

Tuyển tập công trình khoa học của Hội nghị toàn quốc lần II về xác suất thống kê : Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy = Proceedings of the second National conference on probability & statistics : Research, applications and training. Ba Vì - Hà Tây, 02-04/11/2001
Tiêu đề:

Tuyển tập công trình khoa học của Hội nghị toàn quốc lần II về xác suất thống kê : Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy = Proceedings of the second National conference on probability & statistics : Research, applications and training. Ba Vì - Hà Tây, 02-04/11/2001