Tiếng Việt

Một vài kinh nghiệm về quản lý và giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin ở Đại học Tổng hợp Hà Nội giai đoạn 1980 -1991

Một vài kinh nghiệm về quản lý và giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin ở Đại học Tổng hợp Hà Nội giai đoạn 1980 -1991ScanGate document
Tiêu đề:

Một vài kinh nghiệm về quản lý và giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin ở Đại học Tổng hợp Hà Nội giai đoạn 1980 -1991

ScanGate document