Tiếng Việt

Khai thác sử dụng nước dưới đất = Exploitation and utilization of groundwater

Khai thác sử dụng nước dưới đất = Exploitation and utilization of groundwater
Tiêu đề:

Khai thác sử dụng nước dưới đất = Exploitation and utilization of groundwater