Tiếng Việt

Một số nhận xét về ngữ cảnh liên quan đến các từ, các yếu tố chỉ màu sắc (như "Xanh xanh", "Đo đỏ", "Lam lam", "Nâu nâu", "Tim tím", "Trăng trắng")

Một số nhận xét về ngữ cảnh liên quan đến các từ, các yếu tố chỉ màu sắc (như "Xanh xanh", "Đo đỏ", "Lam lam", "Nâu nâu", "Tim tím", "Trăng trắng")
Tiêu đề:

Một số nhận xét về ngữ cảnh liên quan đến các từ, các yếu tố chỉ màu sắc (như "Xanh xanh", "Đo đỏ", "Lam lam", "Nâu nâu", "Tim tím", "Trăng trắng")