Tiếng Việt

Bàn về phương pháp Định giá trong điều kiện lạm phát - About pricing during inflationary and shortage conditions

Bàn về phương pháp Định giá trong điều kiện lạm phát - About pricing during inflationary and shortage conditions
Tiêu đề:

Bàn về phương pháp Định giá trong điều kiện lạm phát - About pricing during inflationary and shortage conditions