Tiếng Việt

Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp theo hướng nào để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước? - Which tendency to promote the renovation, arrangement in order to improve the efficiency, competitive capacity of State Owned Enterprises (SOEs)?

Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp theo hướng nào để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước? - Which tendency to promote the renovation, arrangement in order to improve the efficiency, competitive capacity of State Owned Enterprises (SOEs)?
Tiêu đề:

Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp theo hướng nào để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước? - Which tendency to promote the renovation, arrangement in order to improve the efficiency, competitive capacity of State Owned Enterprises (SOEs)?