Tiếng Việt

Bàn về phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng và một số hình thức kiểm tra đánh giá - A discussion on qualitative assessment and some assessment methods

Bàn về phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng và một số hình thức kiểm tra đánh giá - A discussion on qualitative assessment and some assessment methods
Tiêu đề:

Bàn về phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng và một số hình thức kiểm tra đánh giá - A discussion on qualitative assessment and some assessment methods