Tiếng Việt

Bể trầm tích thuộc bối cảnh kiến tạo phân kỳ và hội tụ

Bể trầm tích thuộc bối cảnh kiến tạo phân kỳ và hội tụ
Tiêu đề:

Bể trầm tích thuộc bối cảnh kiến tạo phân kỳ và hội tụ