Tiếng Việt

Đại đoàn 308 với chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại đoàn 308 với chiến dịch Điện Biên Phủ
Tiêu đề:

Đại đoàn 308 với chiến dịch Điện Biên Phủ