Tiếng Việt

Hạn chế hiện tượng lệch chuẩn trong khoa học bằng việc xây dựng Website quản trị, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu về các đề tài khoa học đã hoàn thành trên mạng Internet (Nghiên cứu trường hợpTrường Đại học Y Thái Bình) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12

Hạn chế hiện tượng lệch chuẩn trong khoa học bằng việc xây dựng Website quản trị, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu về các đề tài khoa học đã hoàn thành trên mạng Internet (Nghiên cứu trường hợpTrường Đại học Y Thái Bình) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12
Tiêu đề:

Hạn chế hiện tượng lệch chuẩn trong khoa học bằng việc xây dựng Website quản trị, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu về các đề tài khoa học đã hoàn thành trên mạng Internet (Nghiên cứu trường hợpTrường Đại học Y Thái Bình) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12