Tiếng Việt

Giải pháp chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa (nghiên cứu ở vùng đồng bằng sông Hồng: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 43 70

Giải pháp chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa (nghiên cứu ở vùng đồng bằng sông Hồng: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 43 70
Tiêu đề:

Giải pháp chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa (nghiên cứu ở vùng đồng bằng sông Hồng: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 43 70