Tiếng Việt

A study on deontic modality expressing means in English and Vietnamese declarative and interrogative sentences = Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 62 22 15 01

A study on deontic modality expressing means in English and Vietnamese declarative and interrogative sentences = Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 62 22 15 01
Tiêu đề:

A study on deontic modality expressing means in English and Vietnamese declarative and interrogative sentences = Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 62 22 15 01