Tiếng Việt

Bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

Bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Tiêu đề:

Bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30