Tiếng Việt

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vững : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vững : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
Tiêu đề:

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vững : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường