Tiếng Việt

Chính sách an sinh xã hội đối với nông dân trong quá trình đô thị hóa (nghiên cứu thị trường huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Chính sách an sinh xã hội đối với nông dân trong quá trình đô thị hóa (nghiên cứu thị trường huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Chính sách an sinh xã hội đối với nông dân trong quá trình đô thị hóa (nghiên cứu thị trường huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chuyên ngành đào tạo thí điểm)