Tiếng Việt

Kế hoạch kinh doanh cho dự án bất động sản nghỉ dưỡng theo mô hình chia sẻ kỳ nghỉ- dự án Manna Luxyry holidays resort : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Kế hoạch kinh doanh cho dự án bất động sản nghỉ dưỡng theo mô hình chia sẻ kỳ nghỉ- dự án Manna Luxyry holidays resort : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Tiêu đề:

Kế hoạch kinh doanh cho dự án bất động sản nghỉ dưỡng theo mô hình chia sẻ kỳ nghỉ- dự án Manna Luxyry holidays resort : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05