Tiếng Việt

Bài toán ổn định nghiệm của phương trình vi phân hàm và một số ứng dụng trong các quần thể sinh học : Đề tài NCKH. QG.09.49

Bài toán ổn định nghiệm của phương trình vi phân hàm và một số ứng dụng trong các quần thể sinh học : Đề tài NCKH. QG.09.49
Tiêu đề:

Bài toán ổn định nghiệm của phương trình vi phân hàm và một số ứng dụng trong các quần thể sinh học : Đề tài NCKH. QG.09.49