Tiếng Việt

Các lý thuyết tạo động lực của trường phái tâm lý - xã hội với việc nâng cao chất lượng quản lý nhân lực ở trường Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên: Luận văn ThS. Khoa học quản lý (đào tạo thí điểm)

Các lý thuyết tạo động lực của trường phái tâm lý - xã hội với việc nâng cao chất lượng quản lý nhân lực ở trường Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên: Luận văn ThS. Khoa học quản lý (đào tạo thí điểm)
Tiêu đề:

Các lý thuyết tạo động lực của trường phái tâm lý - xã hội với việc nâng cao chất lượng quản lý nhân lực ở trường Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên: Luận văn ThS. Khoa học quản lý (đào tạo thí điểm)